Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR KANDIDATER IHT. GDPR

Indledende bemærkninger

Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til Sales Management ApS, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores persondatabase.

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, der er relevante for den type stilling, der har din interesse. Du må ikke indsende dit CPR-nummer, og du bedes overveje, om der er andre personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit familieforhold eller lignende, der ikke er nødvendige i forbindelse med en ansættelsesproces.


Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

Sales Management behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler Sales Management personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. Sales Management behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er rekrutteringsformål, herunder at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil.


Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er hensynet til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt, eller at forfølge Sales Management legitime interesser, såsom rekruttering af de mest kvalificerede kandidater til en specifik stilling, herunder evaluering af jobansøgere mv.

Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit samtykke.


Modtagere af dine personoplysninger

Sales Management har antaget visse databehandlere f.eks. HR Solutions A/S, som udfører en række opgaver på vegne af Sales Management. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Sales Management og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Sales Management. Databehandlerne må således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en kunde hos Sales Management, vil Sales Management udveksle dine personoplysninger med denne kunde. Kunden agerer i sådan situation som selvstændig dataansvarlig.


Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til ikke sikre tredjelande.


Periode for opbevaring ifm. din ansøgning på et annonceret job

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder eller så længe det er nødvendigt i forhold til den igangværende  rekrutteringsproces. Dine personoplysninger vil løbende blive ajourført. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring. Dine data slettes ved afslutningen af rekrutteringsprocessen eller efter 6 måneder.


For den kandidat, som slutteligt ansættes i jobbet, opbevares personoplysninger i op til 24 måneder.


Periode for opbevaring ifm. upload af dit CV i jobbank

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 24 måneder med henblik på eventuelle fremtidige jobmuligheder, som matcher din profil. 

Dine personoplysninger vil løbende blive ajourført. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring.


Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

•  at få indsigt i de personoplysninger, Sales Management behandler om dig;

•  at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;

•  sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt);

•  ret til indsigelse; samt

•  ret til dataportabilitet, dvs. under konkrete omstændigheder har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden virksomhed uden hindring fra Sales Management.


Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, så kontakt venligst Sales Management’s direktør Lars Schrøder på ls@sales-management.dk


Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig hos en tredjepart f.eks. LinkedIn, ved en online søgning m.v., og behandler disse personoplysninger uden, at du forinden har sendt os en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale. Hvis du herefter kommer i betragtning til en relevant stilling, vil du blive kontaktet telefonisk eller via mail og i den forbindelse blive oplyst nærmere om behandlingen af dine personoplysninger. Uanset om du i det tilfælde vil blive bedt om at indsende en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale, vil alle ovennævnte principper ligeledes gælde for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med denne proces.


Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over Sales Management’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Lars Schrøder, direktør på ls@sales-management.dk


Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne af privatlivspolitikken betragtes som væsentlige, vil du blive udtrykkelig informeret herom f.eks. på Sales Management’s hjemmeside.


Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik:


Maj 2018